egf2015


Ekstraordinær Generalforsamling


den 19.8.2015, kl. 19.00 på Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 66 stemmeberettigede medlemmer.

Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning samt stemmesedler.


Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Palle Hansen blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt jf. foreningens vedtægter.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Formanden fremlagde beretningen og gjorde efterfølgende forsamlingen opmærksom på, at beretningen ikke skal godkendes, da spørgsmål beror på dagsorden pkt. 4 – Spørgsmål fra medlemmerne.


Ad. pkt. 3: Stofas fremlæggelse af deres nye koncept.

Stofa gennemgik de enkelte elementer i Deres ny koncept, herunder pakkeopdelingen som denne kommer til at se ud primo 2016, økonomi/priser på de enkelte produkter, gratis 1 Mbit/s. internet-forbindelse samt gratis telefoni abonnement, og sidst, men ikke mindst; Stofas nye tilbud til kunderne vedrørende enkeltkanalvalg. Dette tilbud er dog ikke ratificeret endnu, men der arbejdes intens på sagen.


Ad. pkt. 4: Spørgsmål fra medlemmerne.

Flere medlemmer havde enslydende spørgsmål om det nye koncept, herunder:


    Web TV, hvad kommer det til at koste?

    Stiger programudbuddet i 2016?

    Hvad skal der til for at kunne se Web-to go via sin pc, mobil telefon e.t.c., eksempelvis i sit sommerhus eller campingvogn?

    Spørgsmål til den fremtidige forsyningssikkerhed, hvis vi vælger Stofas nye koncept – implicit underskriver en ny 4 årig kontrakt.

    Er der et ”mønster” i programudbuddet vedr. sportskanalerne?

    Spørgsmål til forsendelsesudgiften på 99,00 kr. ved cam-modulet?

    Spørgsmål vedr. de trådløse modemmer/afstands/signalproblemer fra modem til TV?

    Er der noget nyt software på vej, som er bedre end det nuværende modem?

    Hvorfor er analoge kanaler ikke taget ned som lovet tidligere?

    Spørgsmål vedr. den nye grundpakke, priser m.m.

    Spørgsmål vedr. de gamle bokse – er de tidssvarende eller?Stofas repræsentanter svarede fyldestgørende på medlemmernes mange spørgsmål – godt suppleret af Steen Hansen.


Ad. pkt. 5: Afstemning

Da medlemmerne ikke havde flere spørgsmål gik vi over til afstemning.

For det nye koncept/4 årig kontrakt med Stofa stemte: 58 for, 7 nej, 1 blank


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Flere af medlemmerne havde spørgsmål vedrørende, hvornår Stofa agter at advisere/orientere slutbrugerne omkring de nye pakker e.t.c. Stofa lovede, at der vil blive sende en skrivelse ud til alle medlemmer – før overgangen til det nye koncept.


Spørgsmål vedrørende, hvornår det analoge signal bliver slukket. Stofa kunne oplyse, at signalet vil blive slukket i takt med det nye koncepts opstart.


Flere af medlemmerne gav udtryk for utilfredshed med Stofas fremlæggelse af det nye koncept – via plancher. Fremlæggelsen skulle have været bedre og mere synlig end tilfældet var.


Stofa tog denne kritik til efterretning, men gjorde dog opmærksom på, at fremlæggelsen via Road Showet i æbleparken, før sommerferien, havde den informative kvalitet, som nogle medlemmer i aften efterlyste. Dette skal dog ikke forstås som en undskyldning, så kritikken er taget til efterretning.


Der var ikke flere spørgsmål. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. ca. 21.00.


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær