Gf 2022

Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening

den 29. marts 2022.

 

 

 

 

 

Sted: Næsbyhovedskoven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fremmødt: 7 medlemmer, inkl. 4 fra bestyrelsen, heraf 7 stemmeberettigede.

Fra Stofa var fremmødt Tom Andersen

 

Afbud pga. sygdom: Erik Laursen

 

Udleveret materiale: dagsorden, revideret årsregnskab, budget samt kopi af vedtægter.  

________________________________________________________________________________

 

Ad. pkt. 1:   Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.

 

PH kunne konstatere, via avisannoncer og vores hjemmeside og Infokanalen, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Ad. pkt. 2:   Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde mundligt årsberetningen.

Han beklagede at vi mister medlemmer og vi overvejer initiativer til fremstød.

Rita: hvor går medlemmerne hen?

Steen: Flere bruger i dag streaming og nogle skifter til fiber.

Tom fra Stofa: Vi har et nyt tilbud på lille pakke samt 200 mbit til 299 kr.

Rita: hvad gør vi for eksisterende kunder ?

Elisabeth: Vi har som de eneste fastholdt prisen på pakker i 2 år.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad. pkt. 3:   Aflæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

                     

                      Fremlæggelse af budget 2022:

                      Kassereren gennemgik budgettet for 2022.

                     

                      Der var ikke spørgsmål til budgettet.

 

Ad. pkt. 4:   Indkomne forslag.

Ingen

 

Ad. pkt. 5:   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Steen Hansen, Erik Laursen og Bjarne Søndergaard.

Alle 3 blev genvalgt.

 

Ad. pkt. 6:   Valg af suppleanter:

                      Der var ingen der ønskede valg, så ingen suppleanter.                      

 

 

Ad. pkt. 7:   Eventuelt.

Rita: hvor mange medlemmer er vi nu?

Elisabeth: ca. 940 medlemmer.

Steen: Vi har et rigtigt fint anlæg som kører godt.

 

Palle takkede for god ro og orden.

Steen afsluttede med at takke de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40

 

 

 

 

Elisabeth Kjemtrup

Søhus Antenneforening.