GF 2023

Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening

den 14. marts 2023.

 

 

 

 

 

Sted: Næsbyhovedskoven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fremmødt: 13 medlemmer, heraf. 4 fra bestyrelsen. I alt 13  stemmeberettigede.

Fra Stofa var fremmødt Tom Andersen

 

Udleveret materiale: dagsorden, revideret årsregnskab, budget samt kopi af vedtægter.  

________________________________________________________________________________

 

Ad. pkt. 1:    Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.

 

PH kunne konstatere, via avisannoncer og vores hjemmeside og Infokanalen, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Ad. pkt. 2:    Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen.

Formanden kunne oplyse, at, efter vi har fået opgraderet vores anlæg, er der ingen problemer. Alt kører upåklageligt, herunder 1000 MB hastigheden.

Det er dog beklageligt, at vi forsat mister medlemmer, så vi vil snarest muligt iværksætte en kampagne m.h.p., at få flere medlemmer.

Herefter en gennemgang af Stofas nye prispolitik.

 

Debat:

Rita beklagede sig over, at hendes infokanal ikke virker.

Tom, Stofa, bad hende om at foretage en kanalsøgning, hvorefter problemet skulle være løst.

 

 Jørgen, Anderupvænget 46, havde spørgsmål vedr. internetpriserne, hastigheder m.m.

Tom gav et fyldestgørende svar på spørgsmålet, og kunne i øvrigt oplyse, at en opgradering af hastighederne er nært forestående. Fx vil en hastighed på 30 MB blive opgraderet til 100 MB/ 300 MB til 500 MB – og tilmed til samme pris som hidtil.

1000MB vil fremover (efter en kampagnepris) koste 299 pr. md.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad. pkt. 3:    Aflæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2022.

 

 

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

                     

                      Fremlæggelse af budget 2023:

                      Kassereren gennemgik budgettet for 2023.

                      Der var ikke spørgsmål til budgettet.

 

Ad. pkt. 4:    Indkomne forslag.

Ingen

 

Ad. pkt. 5:    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Jørn Nikolajsen, Kasserer, og Christian Svendsen, Næstformand/Webmaster

Begge blev genvalgt.

 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsen foreslog Jørgen H. Rohde, Anderupvænget 46.

Der var ingen andre forslag, så Jørgen blev valgt.

 

Ad. pkt. 6:    Valg af suppleanter:

                      Der var ingen der ønskede valg. Medlemmerne accepterede kendsgerningen.                             

 

 

Ad. pkt. 7:    Eventuelt.

Tom, Stofa, orienterede om årsagerne til prisstigningerne på mellem/stor pakke. Den primære årsag er, at sportskanalerne er blevet meget dyrere end forventet. Dette er bare en kendsgerning man må acceptere, hvis man vil have adgang til diverse sportskanaler. Til gengæld stiger prisen ikke på den lille pakke, hvilket skyldes et godt samarbejde med vores antenneforening/Stofa. Hertil kunne Steen/bestyrelsen oplyse, at såfremt prisen for lille pakke, imod forventning, skulle stige, vil foreningen betale differencen fra den nuværende pris, til den nye. Tom var også villig til at indgå i en positiv aftale, desangående.

 

Til slut kunne Tom oplyse, at vores TV boks er udfaset for nye kunder. Os der har boksen vil ikke blive berørt, så vi kan forsætte med boksen som hidtil, evt. få den udskiftet, hvis den er defekt. Men som nævnt skal nye kunder have et nyt modul (Home Cast), som kan kommunikere med Google. Eller Appel TV. Disse tjenester kan stort set det samme som vores boks kan.

 

Der var ikke flere kommentarer til punktet.

 

 

Palle takkede for god ro og orden.

Steen afsluttede med at takke de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.00

 

 

 

Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antenneforening.