gf2007


Referat af ordinær Generalforsamling

i Antennelauget Søhus den 15. november 2007.


Sted: Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 110 medlemmer (heraf 100 stemmeberettiget)

Udleveret bilag: Dagsorden, formandens beretning samt regnskab for 2007.


Ad 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Skougaard. Der var ingen andre forslag. Skovgaard takke for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. § 4, stk. 1 i foreningens love. Han ønskede samtidigt oplyst, hvor mange medlemmer foreningen består af og, hvor mange der konkret er stemmeberettiget. Steen Hansen kunne oplyse, at foreningen består af 1400 medlemmer, heraf 994 stemmeberettiget.


Endelig blev følgende 3 medlemmer valgt som stemmeudvalg: Knud Mortensen, Kate Pedersen og Merete Rasmussen.


Ad 2: Formandens beretning.

Steen Hansen fremlagte beretning for 2007. Herefter blev beretningen sat til debat.


Ellen Korsholm ønskede belyst, hvad den konkrete forskel er på Arrownets produkt, kontra Canal Digitals. Samtidigt ønskede hun svar på, hvorfor indholdet i kontrakten med C. D. er ”hemmelig”. Steen Hansen svarede fyldestgørende på spørgsmålene.


Nørregaard, Allingtonvænget, stillede spørgsmål vedr. Skougaards habilitet som dirigent, da han er involveret i bestyrelsesarbejde i en anden antenneforening i Odense. Steen Hansen kunne ikke se noget problem i den retning, da Skougaard, i egenskab af hans hverv som dirigent, naturligvis har tavshedspligt.


Kate Pedersen ønskede oplyst, om afmeldelse af IP telefoni ved Arrownet sker automatisk. Dette kunne Steen Hansen svare bekræftende på.


Jonatanvænget 16 kunne oplyse, at såfremt man pt. er medlem i TDC, skal man selv opsige kontrakten. Bestyrelsen takkede for oplysningen.


Brink, Cortlandsvænget, og andre, stillede spørgsmål vedr. CD’s digital/filmboks. Steen Hansen kunne bl.a. oplyse, at boksen installeres individuelt. Signalerne udsendes allerede fra vores hovedstation. Som det er pt., låner man boksen af C.D. og betaler for programmerne.


Finn Nielsen, Allingtonvænget, og andre ønskede svar på, hvorfor tekstsiderne på vores infokanal ”vælter” i tide og i utide. Steen Hansen kunne oplyse, at fejlen muligvis ligger i de enkelte medlemmers TV, da hovedparten af de øvrige medlemmer ikke har problemer i den retning.


Stephan Risca kunne oplyse, at problemet med dårlig tekst TV muligvis skyldes, at signalet ligger for tæt på video/DVD kanalen. En tekniker vil kunne spore problemet.


Enkelte medlemmer ville godt have hastigheden på Infokanalens rullepanel sat en smule op. Erik R. Laursen bemærkede, at man ved sidste generalforsamling ønskede hastigheden sat ned, så man havde mulighed for at læse siden, inden den skiftede. Andre ønskede hyppigere opdatering af Infokalen. E.R.L. ser på sagen.


Jørgen Andersen, Anderupvænget 12, foreslog, at der, på foreningens hjemmeside, oprettes et forum, hvor medlemmerne har mulighed for at kommunikere igennem. Andre medlemmer var modstander af oprettelse af et diskussionsforum. Forslaget taget til efterretning.


Nørregård ønskede oplyst, hvorfor foreningens love ikke findes på Infokanalen/hjemmesiden. I øvrigt mente han, at foreningens love trænger til at blive gennemgået, så de lever op til nutidens standard. Bestyrelsen er enig i pgl.s betragtninger, og der vil blive taget skridt til en revision af lovene.


Jørgensen, Groløkkevænget og andre var utilfreds med, at upload-hastigheden, konkret er nedsat til 256 Kbit/s på ’Medium’ i det nye tilbud fra CD. Steen Hansen kunne oplyse, at det pt. ikke er teknisk muligt for CD., at gøre noget ved den sag. Alternativet er, at købe en 4 Mb.


Flere medlemmer mente, at tiden var inde til en kanalvalgsundersøgelse. Bestyrelsen lovede at igangsætte en undersøgelse i 2008.


Stephan Risca ønskede oplyst, hvorfor bestyrelsen indgik internet aftale med C.D. Steen Hansen svarede fyldestgørende på spørgsmålet.


Beretningen blev herefter godkendt med overvejende flertal.


Ad 3: Aflæggelse af regnskab.

Kasserer, Elisabeth Kjemtrup gennemgik revideret regnskabet for 2007. Herunder budget for 2008.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet/budgettet.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


Ad 4: Indkomne forslag. Herunder fastsættelse af medlemsbidraget 2008.

4.1: Forslag fra bestyrelsen vedr. kontingentforhøjelse på 100,00 kr. pr. medlem, for 2008. Steen Hansen begrundede forslaget.


Cortlandsvænget 11, og andre, ønskede oplysninger om kommende prisstigninger på kanaler. Elisabeth Kjemtrup svarede fyldestgørende.


Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.


4.2: Forslag fra medlem vedr. programsætning af TV2 Sport.

Pgl. begrundede forslaget.

Herefter blev forslaget sat til skriftlig afstemning.


Efter stemmeudvalget havde indsamlet de afgivne stemmer, holdt generalforsamlingen 15. min. pause.

Generalforsamlingen genoptaget. Afstemningsresultatet blev læst op af Advokat Skougaard, som følger:


For forslaget: 29

Imod forslaget: 71

Forslaget bortfaldet.


Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg: Steen Hansen, Erik Rosenløv Laursen og Bjarne Søndergaard (alle 3 modtager genvalg)

Der var ingen andre forslag.

Alle 3 blev genvalgt til bestyrelsen.


Valg af suppleanter:

Stephan Ricka og Carl Johan Jørgensen blev foreslået. Der var ingen andre forslag.

Begge blev enstemmigt valgt således:

1. suppleant, Stephan Ricka

2. suppleant, Carl Johan Jørgensen


Ad 6: Eventuelt

Stephan Ricka foreslog, at indkaldelse til generalforsamling fremover offentliggøres på Infokanalen – alene.

Forslaget taget til efterretning.


Der var ikke flere spørgsmål til dette punkt.


Steen Hansen takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30.


Erik Rosenløv Laursen

Referant/sekretær