gf2008


Referat af ordinær generalforsamling

i Søhus Antennelaug den 20. november 2008


Sted: Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 153 medlemmer, heraf 133 stemmeberettiget.

Jesper Kjeldgaard, Canal Digital, deltog vedr. en præsentation af Family Mix.

Udleveret materiale: Dagsorden, årsregnskabet samt formandens beretning.


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Advokat K.E. Skougaard som dirigent. Der var ingen andre forslag. K.E. Skougaard konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, jf. foreningens vedtægter.


Inden dirigenten overlod ordet til formandens beretning, blev der valgt 4 stemmeoptæller som følger:

Vibeke Laursen, Knud Mortensen, Ulla Nørregaard samt Kirsten Søndergaard.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Steen Hansen fremlagde formandens beretning. Herefter blev beretningen sat til debat.

Enkelte medlemmer mente det var urimeligt, at priserne på Family Mix farvoriserede de medlemmer, der i forvejen havde Internet og IP-telefoni via Canal Digital. Andre mente, at det Canal Digital til dato har præsteret vedrørende IP-telefoni, er noget bras, da man ofte er udsat for udfald på linjen.


Knud Mortensen gav udtryk for utilfredshed med Canal Digitals service, specielt omkring IP-telefoni.


Der var flere positive tilkendegivelser, for så vidt angår Tv-program og Internet siden.


Tom Larsen mente, i tilfælde af signalproblemer, at det er C.D. teknikerens pligt at måle signalværdien på såvel forstærkeren ved skæl, og udgangsstikket i huset.


Ruth Larsen stillede spørgsmål vedr. prisen på grundpakken.

Flere medlemmer roste Steen Hansen for en indholdsrig og fyldestgørende beretning.

Herefter gik vi over til godkendelse af beretningen.


Formandens beretning blev godkendt med overvejende flertal.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Elisabeth Kjemtrup fremlagde årsregnskabet, herunder budget for 2009.


Leif Simonsen gav udtryk for utilfredshed med, at foreningen atter valgte Advokat K.E. Skovgaard som dirigent, implicit honorar udgiften. Han mente, at det nok kunne lade sig gøre, at finde en dirigent blandt medlemmerne. Forslaget er taget til efterretning.


Herefter gik vi over til godkendelse af regnskabet, herunder budget for 2009.

Flertallet stemte for regnskabet. Der var én, der stemte hverken for eller imod. Regnskabet godkendt.


Indkomne forslag:

1. Bestyrelsen vedr. implementering af Family Mix

2. Knud Mortensen vedr. implementering af Family Mix

3. Michael Svendsen vedr. TV 2 Sport.


Steen Hansen begrundede bestyrelsens forslag.

Knud Mortensen trak sit forslag, da han mente det var analog med bestyrelsens.

Steen Hansen oplyste, at såfremt bestyrelsens forslag blev vedtaget, bortfaldt Michael Svendsens forslag, da TV 2 Sport allerede er på Family Mix programflade.


Generalforsamlingen blev herefter midlertidig suspenderet på grund af Jesper Kjeldgaards fremlæggelse af Family Mix produktet. Efter fremlæggelsen var der stor spørgelyst.


Generalforsamlingen blev genoptaget efter J. K’s fremlæggelse.

Inden afstemningen gav 5 medlemmer udtryk for, at man ønskede skriftlig afstemning.


Afstemningsresultatet blev følgende:

For bestyrelsens forslag: 113 stemmer. Imod: 18 stemmer

Forslaget om implementering af Family Mix blev hermed vedtaget.


Fastsættelse af kontingent 2009:

Indtil Family Mix bliver endelig implementeret den 1. april 2009, skal medlemmerne i 3 mdr. betale 25 % af kr. 2200 (svarende til kr. 550,00). Herefter, når Family Mix er implementeret, 9 mdr. af kr. 600,00 (det som grundpakken koster), svarende til 450,00 kr. D.v.s., at det samlede kontingent for 2009, eks. Family Mix, bliver kr. 1000,00.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Elisabeth Kjemtrup og Rita Madsen blev enstemmigt genvalgt.


Suppleanter:

Christian Svendsen, Nonnetittevænget 9, blev valgt som 1. suppleant.

Camille Bertemens, Charles Roosvænget 37, blev valgt som 2. suppleant.


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Opklarende spørgsmål vedr. Family Mix.

Spørgsmål vedr. Infokanalen (falder periodevis ud visse steder i området).


Afslutningsvis takkede formanden for dirigentens afvikling af generalforsamlingen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45.


Erik Rosenløv Laursen ______________________________

Sekretær


Steen Hansen ______________________________

Formand


K.E. Skougaard ______________________________

Dirigent