gf2009


Referat af ordinær generalforsamling


i Antennelauget Søhus, 18. november 2009

Sted: Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 51 medlemmer, heraf 46 stemmeberettigede.

Udleveret bilag: dagsorden, formandens beretning, regnskab for 2009 samt nyt Family Mix produkt.


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Preben Kristoffersen, der var ingen andre forslag. PK takkende for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jvf. "4 stk. 1 i foreningens love".


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Formand Steen Hansen fremlagde beretningen for 2009. Herefter blev beretningen sat til debat.

Efter konkrete spørgsmål fra flere medlemmer, blev beretningen sat til afstemning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Elisabeth Kjemtrup fremlagde regnskabet for 2009. Herefter blev regnskabet sat til godkendelse.

45 stemte for. 1 stemte hverken for eller imod. Regnskabet godkendt.


Ad. pkt. 3.1: Budget 2010.

Kassereren gennemgik budget for 2010. Enkelte medlemmer stillede spørgsmål vedr. den budgetterede udgift til renovering af ledningsnettet etc. Steen Hansen svarede på spørgsmålene. Der var ikke flere spørgsmål til budgettet.


Ad pkt. 4: Indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemsbidraget for 2010.

Der var ingen indkomne forslag.


Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse i 2010 på kr. 50. Kontingentet bliver herefter: kr. 650 pr. medlem pa.

For forslaget stemte 41. Imod 3. 2 stemte hverken for eller imod.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg: Steen Hansen, Erik R. Laursen og Bjarne Søndergaard.

Alle 3 blev genvalgt.


Suppleanter:

På valg: Christian Svendsen og Camille Bertemes.

Følgende blev enstemmigt valgt: Camille Bertemes og Kurt Jacobsen.


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Jesper Jensen, Canal Digital, orienterede om det nye Family Mix produkt 2010.


Der var spredt utilfredshed med, at C.D. flytter Charlie og TV2 News til valgfrie kanaler. Der var ligeledes utilfredshed med, at de 2 laveste hastigheder på internettet udgår - og produktet fra 2010 kun kommer til at indeholde 4, 8 og 20 Mbit.


Steen hansen kunne oplyse, at for så vidt angår ændringerne på internettet, så er det sidste ord ikke sagt i denne sag. Bestyrelsen har møde med C.D. den 19.11.2009. Her vil problemet bliver taget op til diskussion.


Jesper Jensen afsluttede med at stille sig til rådighed for spørgsmål fra medlemmerne, der har tekniske problemer med signaler, billedkvalitet etc.


Generalforsamlingen sluttede 21.35