gf2011


Referat af generalforsamling

i Søhus Antennelaug den 16. november 2011Sted: Næsbyhoved Skoven


Fremmødt: 70 medlemmer, heraf 63 stemmeberettiget.

Per Burdack, Stofa, deltog m.h.p. besvarelser af konkrete spørgsmål fra de tilstedeværende medlemmer.


Udleveret materiale: Dagsorden, revideret årsregnskab, Budget 2012 samt 2 forslag til generalforsamlingen.

Formand Steen K. Hansen var fraværende pga. sygdom (Formandens beretning 2011 som bilag).


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så Palle blev valgt.

P.H. konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. foreningens vedtægter § 4.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Næstformand Bjarne Søndergaard oplyste, at Formand Steen Hansen desværre har, måtte melde afbud pga. sygdom. B.S. fremlagde herefter formandens beretning. Beretningen blev efterfølgende sat, til debat.


Preben Christoffersen ønskede oplyst om skiftet til Stofa får nogen indvirkning på IP telefoni, TV programmer, e-mail adresse m.m. Per Burdack kunne fortælle, at der ikke sker nogen ændringer på IP og e-mail adresserne. M.h.t. TV programmerne vil man i foråret 2012 tilpasse sendefladen, så det samlet set indgår i Stofas koncept. Dette ændre dog ikke ved programudvalget generelt set. Medlemmerne vil fremadrettet blive orienteret.


Leif Simonsen ønskede atter oplyst, hvor han i givet fald skal aflevere sin ubrugte HD boks, da det ikke kunne ses i referatet af 2010, at han havde stillet spørgsmålet. Grunden hertil er, at referatet på infokanalen kun er et uddrag af det konkrete referat. Per Burdack bad ham kontakte CD, som så vil sende ham forsendelseslabels.


Et medlem stillede spørgsmål om, hvor lang tid der reelt er tilbage af den indgåede kontrakt med Canal Digital. Kassereren kunne oplyse, at der er ca. 4 år.


Et medlem ønskede oplyst, om den nuværende internethastighed på 1 Mb forsvinder, og den mindste hastighed fremover bliver 10 Mb. Per Burdack svarede, at, indtil videre fastholdes konceptet, som beskrevet i kontrakten med Canal Digital.


Herefter blev formandens beretning sat til godkendelse.


Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Elisabeth Kjemtrup fremlagde årsregnskabet for 2011. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2012.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2012.

Der var indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:

1) Bestyrelsens forslag vedr. TV 2, m.h.t. om kanalen, fra 11.1.2012, skal ligge i

a: Grundpakken, (875,00 kr. om året) eller i

b: Family Mix (700,00 kr. om året).

2) Forslag fra Tove Pedersen, Rullekrovej som ønskede, at DR K skal ligge enten grundpakken eller i Family Mix.


Bestyrelsens forslag affødte en livlig debat. Olaf Rude understregede klart, at han ville stemme for forslag 1,a. Flere af de tilstedeværende gav udtryk for samme holdning. Christian Svendsen talte for, at TV 2 skal ligge i Family Mix, idet der foreligger en principbeslutning om, at grundpakken udelukkende er gratisprogrammer. Stephan Risca var enig i denne betragtning, da det konkret vil betyde, at en anden kanal skal fjernes i grundpakken, for at give plads til TV 2. Hertil kommer en prisstigning på grundpakken på kr. 175,00, hvilket ikke var tilfredsstillende.


En del medlemmer var utilfreds med, at bestyrelsen i givet fald kunne bestemme, hvilken kanal der skulle fjernes, uagtet medlemmerne blev spurgt. Bjarne Søndergaard kunne godt se problemstillingen, men henviste til sidste kanalundersøgelse hvor det klart fremgik, hvilke kanaler, der havde fået flest stemmer, og hvilke, der havde fået færrest stemmer. Han afviste dog ikke, at der på sigt er behov for en ny kanalundersøgelse. Men indtil Stofas koncept er faldet på plads må vi se tiden an.


Vi gik herefter over til afstemning af bestyrelsens forslag: For forslag 1a stemte 47 for. Imod stemte 7. Forslag 1 b, blev derfor ikke aktuelt. Det betyder, at TV 2, fra den 11.1.2012, programsættes i grundpakken, og kontingentet fastsættes til kr. 875,00 pr. medlem pr. år.


Forslag 2 fra Tove Pedersen, vedr., om DR K skal ligger i både grundpakken og Family Mix, blev afstemningen som følger: For forslaget stemte 46. Imod; ingen. Dette betyder, at den aktuelle placering af kanalen forsætter som hidtidig, idet den allerede er programsat i grundpakken og Family Mix. Tove Pedersen var i øvrigt ikke til stede ved generalforsamlingen.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg: Steen K. Hansen, Bjarne Søndergaard samt Erik Rosenløv Laursen. Alle 3 blev genvalgt -med applaus.


Suppleanter:

På valg: Carl Johan Jørgensen (var ikke til stede). Følgende blev valgt:

1. suppleant: Ole Larsen, Promosavej 35

2. suppleant: Knud Ravnborg, Anderupvænget 2


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Der var enkelte spørgsmål vedr. digitale signaler kontra ældre fjernsyn. Per Burdack kunne oplyse, at digitale signaler som modtages i hovedstationen, alle bliver lavet om, så ældre analoge fjernsyn også kan se dem. Dette gør sig eksempelvis også gældende for TV 2 HD som sendes ud parallelt digitalt/analog.


Tom Larsen ønskede oplyst, om man betaler kortafgift i Family Mix – analog individuel box? Svaret var Nej!


Flere medlemmer ønskede opdatering af TV, radiokanaler + priser på infokanalen. Sekretæren kunne oplyse, at de hidtidige oplysninger fra Canal Digital er udeblevet, men så snart Stofa har sendt de aktuelle oplysninger, vil de blive opdateret.


Flere medlemmer ønskede at få oplysninger omkring prisstigninger på div. kanaler i 2012. Per Bolach kunne meddele, at der er konkrete udregninger på vej fra Stofa.


Der var spørgsmål vedr. muligheden for at vælge specifikke programmer via Stofa. Svaret var Ja!, men det vil nok være for dyrt på den lange bane.


Spørgsmål vedr. grundpakken/internettet blev besvaret. Endelig var der spørgsmål om, hvor signalerne kommer fra fremadrettet, da man ikke får dem mere fra Tele Nord. Hertil kunne P.B. oplyse, at Stofa får signalerne fra Århus.


Der var ikke flere spørgsmål til eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20.


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antennelaug