gf2012


Referat af ordinær generalforsamling

i Antennelauget Søhus, 14. nov. 2012


(ref. er gengivet i hovedpunkter)


Sted: Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 65 medlemmer, heraf 59 stemmeberettigede

Udleveret bilag: Dagsorden, formandens beretning, regnskaber for 2012, budget for 2013,

Per Budack og Tom Andersen deltog som gæster fra Stofa


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag. P.H. takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jvf. §4 stk. 1 i foreningens love.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning

Formand, Steen hansen fremlagde beretning. Efter en del konkrete spørgsmål fra flere medlemmer, som i øvrigt roste beretningen, blev beretningen sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab

Kasserer, Elisabeth Kjemtrup fremlagde regnskabet for 2012. Der var enkelte spørgsmål fra medlemmer. Herefter blev regnskabet sat til godkendelse. Regnskab blev enstemmigt godkendt. Budgettet for 2013 blev gennemgået. Kontingentfastsættelse for 2013 beror på næste punkt: indkomne forslag.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag herunder fastsættelse af medlemsbidraget for 2013

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


Kassereren gennemgik budgettet for 2013, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2013. Et enkelt medlem stillede spørgsmål vedrørende bestyrelseshonorarerne. Der var dog bred enighed om, at honorarerne er passende for det arbejde, der udføres.


Medlembidraget for 2013, blev fastsat til kr. 900,00 om året pr. medlem. D.v.s. en stigning i forhold til 2012 på kr. 25,00 om året. Der var kke flere spørgsmål til pkt.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelses medlemme og suppleanter

Valg af bestyrelses medlemmer. På valg,

1: Elisabeth Kjemtrup (kasserer)

2: Christian Svendsen (bestyrelses medlem)

Begge blev enstemmigt genvalgt.


Valg af suppleanter. På valg,

Ole Larsen, Pomosavej 35 (ikke mødt)

Jørgen Andersen, Anderupvænget 12

Følgende blev valgt:

1. suppleant, Knud Ravnborg, Anderupvænget 2

2. suppleant, Jørgen Andersen, Anderupvænget 12


Ad. pkt. 6: Eventuelt

Flere medlemmer mente, at der var en god ide, at foreningens vedtægter lægges på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil snarest muligt tage kontakt til vores internetmand.


Enkelte medlemmer ville høre, hvordan det går med kreeringen af nye vedtægter. Steen Hansen kunne oplyse, at det med at lave nye vedtægter er mere kompliceret end først antaget. Juridisk set er der mange faldgruber. Bestyrelsen vil derfor kontakte en jurist ved FDA.


Herefter ikke flere spørgsmål.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30


På bestyrelsens vegne:

Sekretær Erik R. laursen