gf2013


Referat af ordinær generalforsamling

i Søhus Antennelaug den 14. november 2013.


Sted: Næsbyhovedskoven.


Fremmødt: 71, heraf 61 stemmeberettiget.

Fra Stofa: Tom Andersen og Palle Jensen.


Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab og budget for 2014, foreningens love samt, forslag til dagsorden fra Kirsten og John Dupont, Rullekrovej 17.


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.


Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen, og da der ikke var andre forslag blev Palle valgt.


PH kunne konstatere, via avisannoncer, Infokanalen og vores hjemmeside, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.


Steen K. Hansen fremlagde en lang men fyldestgørende årsberetning, og vi gik herefter over til spørgsmål fra medlemmerne. PH foreslog i den forbindelse, at vi tager spørgsmål til Stofa under ét af hensyn til en fornuftig afvikling af spørgerunden.


Tønnesvej 13 m. f gav udtryk for, at man ikke ser det fornuftige i, at det analoge signal tages af sendefladen – så lang tid det digitale ikke virker tilfredsstillende. I øvrigt ønskede pgl. svar på, hvad det i givet fald vil koste at komme af med Stofa, da man generelt set ikke er tilfreds med det koncept Stofa til dato har, kunne præstere. Der er alt for mange mediefejl (udfald på programmerne), medlemmerne skal meget ofte nulstille boksen, ligesom der ofte er problemer med den interaktive del (start forfra m.m.).


Boikenvænget 13 mener ikke det er Ok, at man får flere kanaler, som man ikke har bedt om.


Anderupvænget 6 gav udtryk for, at inden Stofa sætter flere kanaler på sendefladen, var det måske en fordel, at få det hele til at fungerer inden da.


Charles Roos Vænget 2 og Tingskiftet 57 har også mange periodiske fejl på sendefladen.


Tønnesvej 10 gav udtryk for stor frustration m.h.t. udfald på eks. DR 1, TV 2, TV 3 m. f. Han har, som mange andre medlemmer, haft mange teknikerbesøg, men der er ikke gået mange dage før problemet har været det samme. Lige nu kører det ok, men hvor længe?


Tom Andersen, Stofa kunne oplyse, at de mange kanalfejl, som medlemmerne oplever, er beklageligt. Men dette skyldes spændingsforskelle på hele sendenettet. Den seneste tids fejl på TV 2 programmerne, er ikke Stofas fejl, men ene og alene TV2 selv.


Generelle fejl/udfald på analoge/digitale kanaler skyldes i mange tilfælde, at udbyderne skifter frekvenser. Stofa vedstår dog, at en del af fejlene beror på dem. Dette er beklageligt, man Stofa gør alt for at få problemerne løst, siger Tom Andersen.


En del af de tilstedeværende havde spørgsmål til Stofa vedr. pixeleringer, samt periodevis udfald på internetdelen. Tom Andersen svarede på spørgsmålene.


Jørgen Andersen, Anderupvænget 12, gav udtryk for stor utilfredshed med Stofas internetdel. Han har derfor fravalgt dette produkt og får nu internettet fra TDC, hvilket aldrig har givet samme problemer som det han oplevede med Stofa. I øvrigt giver han ikke noget for Stofas undskyldninger m.h.t. signalproblemer pga. dårlige installationer hos slutbrugerne. Dette passer simpelthen ikke, påstår han. Selv Stofas egne teknikere har ved flere lejligheder givet ham ret.


I det hele taget er der stor utilfredshed med Stofas prispolitik kontra kvaliteten af det produkt vi køber.


Pomosavej 23 var, som mange andre, der primært han billedrørs TV, utilfreds med, at det analoge signal bliver lukket. Hvem bestemmer det – og hvorfor?


Steen Hansen svarede på spørgsmålet – og understregede i den forbindelse, at det ikke noget antenneforeningerne har fundet på. Det er simpelthen et led i det medieforlig e.t.c., som folketinget har vedtaget fornyelig.


Et medlem spurgte, om vores kabelnet kan bære alle de kanaler, der pt/fremover udbydes. Hertil kunne Steen Hansen oplyse, at han, for få dage siden, har fået en mail fra Stofa som bla. fortæller, at Søhus Antennelaugs kabelnet er i god stand og er gearet til fremtiden. Vi må dog ikke lukke øjnene for udviklingen på området. Her tænkes på fibernet som kan sende større datamængder end Coax-kabler.


Bodil Neergård Vænget 13 gav udtryk for, at hun havde svært ved at gennemskue de tekniske bemærkninger i undersøgelsesbrevet, som fornyelig blev udsendt af bestyrelsen. Eks. var hun ikke klar på, hvad en MPEG 4 tuner er. Bestyrelsen kunne godt se problemstillingen, men har på den anden side svært ved at kalde det noget andet, end det der reelt heder.


Medlemmet syntes endvidere det er utilstedeligt, at Stofa indsætter 4 nye kanaler, som det enkelte medlem ikke har bedt om. Hertil kommer en stor utilfredshed med Stofas prispolitik.


Palle Jensen, Stofa, kunne oplyse, at prisstigningerne på div. kanaler ikke skyldes Stofas prispolitik – men ene og alene udbydernes prispolitik. Der har i de seneste par år været voldsomme prisstigninger generelt set. Men PJ bedyrer, at Stofa altid forsøger at forhandle de billigste priser i hus.


Tingskiftet 59 + hovedparten af de tilstedeværende, var godt træt af alle de periodiske fejl som daglig opstår. Stofa lover i øst, men holder i vest. Supporterne er flinke at tale med, men der sker intet efterfølgende.


Steen Hansen er enig i medlemmernes betragtninger, så er der medlemmer, der gentagende gange har problemer med Stofa, er disse velkommen til at maile til ham.


Herefter var der ikke flere spørgsmål til beretningen.


Beretningen godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.


Kassereren gennemgik regnskabet.


Bodil Neergård Vænget 3 ønskede oplyst, hvor mange medlemmer vi er pt. Kassereren kunne oplyse, at vi d.d. er 1340.


Regnskabet blev herefter godkendt.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2014.


Forslaget fra Kirsten og John Dupont, blev oplæst af dirigenten og godkendt af forsamlingen. Det skal i den forbindelse oplyses, at forslaget var udleveret til de fremmødte medlemmer. Steen Hansen kunne meddele, at forslaget ”ligger i kortene” m.h.t. bestyrelsens intentioner, fremadrettet. Forslaget ført til protokols.


Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 25,00 pr. år. pr. medlem. Kontingentstigningen blev godkendt.


Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2014.


Der var spørgsmål fra enkelte medlemmer vedr. Copydan udgifterne, moderniseringsposten på 350.000,00 kr. i 2014, e.t.c. Steen Hansen svarede på spørgsmålene.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg: Steen K. Hansen, Erik Rosenløv Laursen og Bjarne Søndergaard.

Alle 3 blev enstemmigt genvalgt.


Valg af suppleanter:

På valg: Knud Ravnborg, Anderupvænget 2 (ikke til stede/ikke genvalg)

Jørgen Andersen, Anderupvænget 12


Følgende blev valgt:

1. suppleant: Jørgen Andersen, Anderupvænget 12

2. suppleant: Bo Andersen, Tønnesvej 13


Ad. pkt. 6: Eventuelt.


Et medlem foreslog, at vi skulle gøre lidt mere brug af vores hjemmeside.


Herefter en spredt debat, og forsat en del spørgsmål til Stofas repræsentanter. Alle spørgsmål blev besvaret, så godt som Tom Andersen og Palle Jensen nu magtede det.


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antennelaug.