gf2015


Referat af ordinær generalforsamling


i Søhus Antennelaug den 18. november 2015.

Sted: Næsbyhovedskoven.


Fremmødt: 36 medlemmer, heraf 34 stemmeberettigede.

Fra Stofa var fremmødt 2 repræsentanter (Palle og Tom).


Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab -og budget for 2016, kopier foreningens vedtægter (1 stk. gamle + 1 stk. nye) samt stemmesedler.


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen, og, da der ikke var andre forslag blev Palle valgt.


PH kunne konstatere, via avisannoncer, Infokanalen og vores hjemmeside, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde en lang men fyldestgørende årsberetning, og vi gik herefter over til spørgsmål fra medlemmerne.

Der var ingen spørgsmål.

Beretningen godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2015.

Spørgsmål vedr. vores overskud; Hvad skal det bruges til?

Spørgsmål vedr. fremadrettet kontingent?

Formanden, Steen Hansen besvarede spørgsmålene.


Spørgsmål vedr. hvor mange bestyrelsesmøder, der er afholdt i 2015?

Sekretæren, Erik R. Laursen kunne oplyse, at der er afholdt 8 best. møder.


Regnskabet blev herefter godkendt.


Fremlæggelse af budget 2016:

Kassereren kunne oplyse, at der er tale om et 2-delt budget pga., at Stofa overtager en del af administrationen fra den 01.4.2016.


Budget 1: 01.10.2015 – 31.3.2016

Budget 2: 01.4.2016 – 31.12.2016


Det skal især bemærkes, at hvert bestyrelsesmedlems honorarer er nedsat med 5000,00 kr., primært på baggrund af mindre administrative arbejdsopgaver efter at Stofa overtager kontingentopkrævningerne m.m. fra den 01.4.2016.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag 2014, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2015.

Der var indkommet ét forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen vedr. ændring af vores vedtægter.


Steen K. Hansen fremlagde forslaget.

Enkelte medlemmer var utilfreds med, at man ikke havde den fornødne tid til at gennemskue ændringerne. Man havde helst set, at ændringerne havde været markeret med gult.


Steen K. Hansen beklagede, at bestyrelsen ikke lige havde været opmærksom på problemstillingen, hvorefter forsamlingen fik den fornødne tid til at gennemlæse de konkrete ændringer.


Der var spredte spørgsmål vedr. §§ 3 og 8 (tilslutningsafgift/gentilslutning). Formanden og kassereren besvarede spørgsmålene.


27 stemte for forslaget. Ændringerne i vedtægterne godkendt.


Ad. pkt. 5:

Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg: Steen K. Hansen, Bjarne Søndergaard og Erik Rosenløv Laursen.

Der var ikke andre forslag til bestyrelsen. Alle 3 blev herefter genvalgt med behørig applaus.


Valg af suppleanter:


Følgende blev valgt:

Jan Christiansen, Æbleparken, 5270 Odense N

Henrik Sørensen, Tingskiftet 11, 5270 Odense N


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Ét medlem stillede det spørgsmål – om det ikke var fornuftigt, at sælge vores antenneforening til Stofa?

Formanden svarede, at dette ville være det samme som at smide guld på gaden.


Palle, Stofa, ville heller ikke anbefale dette, da det er bedre at have indflydelse som selvstændig antenne forening, end at overgive magten -og stå uden indflydelse overhovedet.


Herefter var der spredte spørgsmål vedr. kontingent priserne på grundpakken, Smart TV m.m. Spørgsmålene blev besvaret af bestyrelsen og Stofa.


Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antennelaug.