gf2017


Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening den 21. februar 2017.


Sted: Næsbyhovedskoven.


Fremmødt: 18 medlemmer, heraf 18 stemmeberettigede.

Fra Stofa var fremmødt 2 repræsentanter (Tom Andersen og Dennis Rohde).


Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab -og budget for 2017, kopi af foreningens vedtægter til revidering, oversigt på aktuelle TV pakker samt stemmesedler.


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.


PH kunne konstatere, via avisannoncer, Infokanalen og vores hjemmeside, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen, og vi gik herefter over til spørgsmål fra medlemmerne.


Rita Madsen ønskede oplysninger om lukningstidspunktet for FM signalerne på kabel-tv. TA kunne ikke give et helt præcist svar på spørgsmålet, men det forventes, at FM signalet bliver udfaset omkring 2020/21 (måske tidligere). Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at lukning af FM signalet er en politisk beslutning.


Ole – Tønnesvej 4 undrede sig over, at FM programmerne flytter sig – hvorfor? TA oplyste, at der har været en del tekniske problemer med grejet fra producenterne, men problemet skulle være rettet pt.


Gunder – Groløkkevænget ønskede oplysninger om, hvad der reelt sker når FM signalet lukkes helt. TA oplyste, at når dette sker, skal man have ny radio (DAB) og bilradioer. Problemstillingen behandles forsat i folketinget.


Groløkkevænget 65 ønskede oplyst, hvorfor han har haft svært ved at finde radioprogrammerne, og, hvorfor der ofte er støj på programmerne. TA gav en teknisk forklaring på problemerne.


Tønnesvej 4 beklagede sig over manglende info m.h.t. de nye TV pakker + tilvalg. TA orienterede om mulighederne, som i øvrigt findes på Stofas hjemmeside, og har været vist i TV reklamer.


Simonsen – Nonnetittevænget stillede spørgsmål omkring IP telefoni, herunder hvor mange medlemmer der pt. har IP telefoni. TA kunne oplyse, at ca. 21 % af medlemmerne i Søhus Antenneforening har IP telefoni.


Beretningen blev herefter godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2016, og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om 5 kvartaler.


Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.


Fremlæggelse af budget 2017:

Kassereren gennemgik budgettet.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag 2017.

Der var indkommet ét forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, vedr. ændring af vores vedtægter (udleveret til medlemmerne).

Steen K. Hansen redegjorde for ændringerne.

18 stemte for forslaget.

Ændringerne i vedtægterne vedtaget.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Elisabeth Kjemtrup (kasserer) og Christian Svendsen (bestyrelsesmedlem). Der var ikke andre forslag til bestyrelsen. Begge blev herefter genvalgt med behørig applaus.


Ad. pkt. 6: Valg af suppleanter:

Følgende blev valgt:

1. Lis Møller Mortensen, Groløkkevænget 65

2. Tommy Damsbølle, Nonnetittevænget 14 (tommy@damsboelle.dk)


Ad. pkt. 7: Eventuelt.

Groløkkevænget 65 har ikke fået de sidste reklamer/oplysninger som blev uddelt for Stofa. Dette taget til efterretning.


Enkelte medlemmer beklagede sig over manglende lyd på vores fælles infokanal.

TA redegjorde for årsagen hertil og måtte i øvrigt melde pas, da problemet beror på tv-udbyderne. Der er tale om et digitalt problem som Stofa ikke har mulighed for at gøre noget ved.


Simonsen – Nonnetittevænget stille spørgsmål om bestyrelsens honorarer, nu hvor arbejdsbyrden ikke er så stor, efter Stofa har overtaget en del af administrationen.


Elisabeth gjorde opmærksom på, at vi sidste år satte honorarerne ned med 5000,00 kr. pr. bestyrelsesmedlem. Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antennelaug.