gf2018


Referat af ordinær generalforsamling


i Antennelauget Søhus den 22. Marts 2018Sted: Næsbyhoved Skoven


Fremmødt: 12 medlemmer (heraf 12 stemmeberettiget) Fra Stofa var fremmødt 2 repræsentanter. (Tom Andersen og Frank ...).


Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab, kopi af foreningens vedtægter, oversigt på aktuelle Tv-pakker og priser.


Ad. Pkt. 1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ikke andre forslag, så Palle Hansen blev valgt.


PH konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via vores hjemmeside, ugeaviser og infokanalen.


Ad. Pkt. 2: Formandens beretning.


Formand, Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen. I den forbindelse gjorde han bl.a. opmærksom på, at foreningen står overfor store udfordringer med vores anlæg med opgradering til de nye standarder der kræves, for at kunne levere fremtidens høje hastigheder, hvor man kommer op på 1000 MB. Dette forudsætter, at vi for fjernet de fremskudte forstærkere, og får skiftet udskiftet alle forstærkere i anlægget til 1200 MHz. Den nye teknologi hedder Docsis 3.1


Indenfor ca. 2 år skal foreningen have forhandlet en ny kontrakt med Stofa, og i den forbindelse forventer vi at Stofa vil medvirke positivt til finansieringen af de kommende renoveringsudgifter.


Foreningen har en sund økonomi, trods et (desværre) faldense medlemstal (pt.ca. 1000 medlemmer).


Vi gik herefter over til spørgsmål til beretningen fra medlemmerne.


Rita Madsen ønskede oplyst om lukningstidspunktet for FM signalet på kabeltv. TA kunne ikke give et helt præcist svar på spørgsmålet, men det forventes, at FM signalet bliver udfaset omkring 2020/2021 (måske tidligere). Han gjorde i den forbindelse opmærksom på, at lukningen er en politisk beslutning. TA gjorde ligeledes opmærksom på, at medlemmerne kan høre FM radio via deres TV.


Leif Hansen stillede spørgsmål vedr. pixelering samt en gammel forstærker ved Tønnesvej 27. Stofa tager sig af sagen.


Leif Simonsen beklagede sig over problemer med sine ekstrakort til boks og ca-modul. Stofa arbejder videre med en løsning af problemet.


Beretningen blev herefter godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.


Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2017.


Rita Madsen og Leif Simonsen ønskede en redegørelse over bestyrelseshonorarer. Kassereren kunne oplyse, at hun og Erik Laursen, hver har afgivet 5000 kr. af deres bestyrelseshonorar, til Christian Svendsen, som fremover varetager arbejdet vedr. Foreningens hjemmeside. Honorarerne for 2018 ser herefter således ud: Formanden : 20.000,00 kr. Kassereren : 20.000,00 kr. Sekretæren : 10.000,00 kr. Webmasteren : 10.000,00 kr.


Leif Hansen stillede spørgsmål vedr. revisor honorar. Kassereren kunne oplyse, at revisorens arbejde principielt er det samme, selvom Stofa har overtaget opkrævningen af kontingenter.


Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet. Dette blev herefter godkendt.


Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2018.


Rita Madsen ønskede det aktuelle medlemstal oplyst. Kassereren redegjorde herfor.


Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag.


Der var ingen indkomne forslag til dagsorden.


Ad. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg til bestyrelsen: Steen K. Hansen (formand), Bjarne Søndergaard (næstformand) samt Erk R. Laursen (sekretær). Da der ikke var andre forslag til bestyrelsen, og da alle 3 modtog genvalg, blev de alle genvalgt.


Ad. 6: Valg af suppleanter: Følgende blev valgt: 1.suppleant: Tommy Damsbølle, Nonnetittevænget 17 2.suppleant: P.T Vakant Bestyrelsen/generalforsamlingen accepterede, at foreningen p.t. kun har en suppleant.


Ad. 7: Eventuelt. Flere medlemmer havde svært ved at forstå, at Stofa ikke har udsendt en folder med de nye pakkepriser m.m. TA uddelte herefter en folder til de tilstedeværende medlemmer, hvori de nye priser fremgår. I den forbindelse oplyste han, at Stofa og Antenneforeningen skal have et møde om problemstillingen.


Endelig kunne Leif Hansen oplyse. at han kun har rosende ord tilovers for samarbejdet med Stofas serviceafdeling. De tekniske problemer han har haft, er løst upåklageligt.


Formanden takkede for det "store" fremmøde, og understregede endnu engang, at han og den øvrige bestyrelse fortsat brænder for arbejdsopgaverne i Søhus Antenneforening.


Der var ikke flere spørgsmål til Eventuelt. Dirigenten sluttede Generalforsamlingen kl. ca. 19.50.


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Antennelauget Søhus