gf2019

Referat af ordinær generalforsamling i
Søhus Antenneforening
den 27. marts 2019.Sted: Næsbyhovedskoven.


Fremmødt: 10 medlemmer, inkl. bestyrelsen, heraf 10 stemmeberettigede.
Fra Stofa var fremmødt 2 repræsentanter (Tom Andersen og Mogens ...).

Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab, kopi af foreningens vedtægter. 


Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.


Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.

PH kunne konstatere, via avisannoncer og vores hjemmeside og Infokanalen, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.


Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen. I den forbindelse gjorde han bla. opmærksom på, at vi står over for store udfordringer med vores anlæg med opgradering til de nye standarter der kræves, for, at kunne levere de høje hastigheder, hvor man kommer op på 1000 MB. Dette forudsætter, at vi får fjernet fremskudte forstærkere, og får udskiftet alle forstærkere i anlægget til 1200 mhz. Den nye teknologi hedder docsis 3.1. Steen kunne i den forbindelse oplyse, at bestyrelsen har indgået en 5 årig forlængelsesaftale med Stofa, hvilket i korthed betyder, at renoveringsprisen på ca. kr. 3 mil. fordeles således, at Stofa betaler 2 mil. og Søhus Antenneforening betaler 1 mil.

Vi gik herefter over til spørgsmål fra medlemmerne.

Rita Madsen ønskede oplysninger om, hvorfor FM signalerne på kabel-tv lukkes.
Steen kunne oplyse, at vi ikke kan renovere/opgradere vores anlæg, uden at nedlægge FM.

Tom/Stofa forklarede problemstillingen.

Beretningen blev herefter godkendt.
.

Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.


Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2018.

Erik Jørgensen, Tønnesvej 18 ønskede oplyst det aktuelle medlemstal.
Elisabeth kunne oplyse, at vi pt. er 1075 medlemmer.

Rita Madsen undrede sig over udgifterne til vores hjemmeside.
Steen kunne oplyse, at udgifterne skal ses i relation til oprettelse af ny hjemmeside, hvilket i starten koster lidt ekstra.

Regnskabet blev herefter godkendt.


Fremlæggelse af budget 2019:


Kassereren gennemgik budgettet for 2019.

Der var ikke spørgsmål til budgettet.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag 2019.


Ingen


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg: Elisabeth Kjemtrup, Kasserer og Christian Svendsen, Webmaster.
Der var ikke andre forslag til bestyrelsen, så begge blev genvalgt.


Ad. pkt. 6: Valg af suppleanter:


På valg: Tommy Damsbølle.


Følgende blev valgt:


1. Tommy Damsbølle, Nonnetittevænget 14 (tommy@damsboelle.dk)
2. Ingen.
Bestyrelsen/generalforsamlingen accepterer forsat, at foreningen kun kan stille med 1 suppleant.


Ad. pkt. 7: Eventuelt.


Tom/Stofa orienterede om TV 2 Play, herunder oprettelsesproceduren. Det er dog uden vederlag for medlemmer med pakke 3.
Tom oplyste endvidere, at Web TV kan benyttes på pakke 1-3.

Tommy Damsbølle ønskede at få svar på, hvorfor internetprisen er steget.
Tom kunne oplyse, at det ene og alene skyldes generelle omkostningsstigninger, specielt omkring Streaming (Net Flex m.m.).

Tom forsatte med at svare på specifikke spørgsmål fra medlemmerne.

Der var ikke flere spørgsmål fra medlemmerne.

Formanden takkede for ”det store fremmøde”, og måtte konstatere, at når der ikke mødte flere end 10 medlemmer op til en generalforsamling, må det jo være et udtryk for, at medlemmerne er tilfreds med bestyrelsens arbejde, implicit Stofa..


Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45Erik Rosenløv Laursen
Sekretær
Søhus Antennelaug.