Referat GF 2021

Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening

den 26. maj 2021.

 

 

 

 

 

Sted: Næsbyhovedskoven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fremmødt: 4 medlemmer, inkl. bestyrelsen, heraf 4 stemmeberettigede.

Fra Stofa var fremmødt Tom Andersen

 

Afbud pga. sygdom: Christian Svendsen

 

Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab, budget samt kopi af foreningens vedtægter.  

________________________________________________________________________________

 

Ad. pkt. 1:   Valg af dirigent.


Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.

 

PH kunne konstatere, via avisannoncer og vores hjemmeside og Infokanalen, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Ad. pkt. 2:   Formandens beretning.


Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen til gennemlæsning af de tilstedeværende.

Han beklagede i øvrigt, at ingen medlemmer var fremmødt. Dette må dog være et udtryk for, at medlemmerne er godt tilfreds med foreningens virke generelt set.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

.

 

Ad. pkt. 3:   Aflæggelse af regnskab.


Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2020.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

                     

                      Fremlæggelse af budget 2019:

                      Kassereren gennemgik budgettet for 2021.

                     

                      Der var ikke spørgsmål til budgettet.

 

Ad. pkt. 4:   Indkomne forslag 2021.

Ingen

 

Ad. pkt. 5:   Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg: Elisabeth Kjemtrup, Kasserer og Christian Svendsen, Webmaster.

Begge 2 blev genvalgt.

 

Ad. pkt. 6:   Valg af suppleanter:


                      Kunne ikke vælges, idet der, ud over bestyrelsen, ikke var medlemmer til stede.                             

 

 

Ad. pkt. 7:   Eventuelt.


Ingen bemærkninger.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.20

 

 

 

 

Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antenneforening.