GF 2024

Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening

den 19. marts 2024.

 

 

 

 

 

Sted: Næsbyhovedskoven kl. 18.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fremmødt: 15 medlemmer, heraf. 11 stemmeberettigede.

Fra Nordlys var fremmødt Tom Andersen

 

Udleveret materiale: dagsorden, revideret årsregnskab, budget samt kopi af vedtægter.  

________________________________________________________________________________

 

Ad. pkt. 1:    Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så blev Palle valgt.

 

PH kunne konstatere, via avisannoncer og vores hjemmeside og Infokanalen, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Ad. pkt. 2:    Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde årsberetningen.

Indledningsvis kunne Steen konstatere, at der ikke har været de store problemer at berette og i det forløbne år. Vi har en god økonomi og får langt om længe renter af vores indestående kapital i banken. Som helhed kører foreningen godt – og det på trods af, at vi har mistet medlemmer i den forløbne periode, hvilket dog ikke er alarmerende – men ærgerligt.

 

Beretningen gik herefter over til evt. Spørgsmål fra medlemmerne:

 

Tønnesvej 15 ønskede oplyst, hvor mange medlemmer vi er pt. Vores kasserer kunne oplyse, at vi pt. har ca. 1000 medlemmer, hvoraf 600 er TV kunder og 400 Internet kunder.

 

Simonsen ønskede oplyst, om det er nødvendigt at være med i antenneforeningen?

Steen kunne oplyse at det er det, hvis man får signaler fra Nordlys.

 

Tønnesvej 15 ønskede oplyst, hvad overskuddet/refusionen på udlejning af vores antennemast ved hovedstationen. Vores kasserer kunne oplyse, at det drejer sig om ca. 67.000 kr. pa.

 

Rita beklagede sig igen over, at hendes infokanal virker ustabilt.

Tom, Stofa, bad hende om at foretage en kanalsøgning, hvorefter problemet skulle være løst.

 

 Der var ikke flere spørgsmål til Formandens beretning.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad. pkt. 3:    Aflæggelse af regnskab.

Kassereren Jørn Nikolajsen kunne oplyse, at vores fremtidige revisorer heder Beierholm. Kassereren gennemgik herefter regnskabet for 2023.

 

Jørn måtte konstatere, at 2023, alt andet lige, har været et økonomisk svært år, primært pga. inflationen, herunder øgede udgifter til El, dårligt renteniveau m.m. Men som det fremgår af årsrapporten 2023, ser det ikke så galt ud endda.

 

Efter en specifik gennemgang af årsregnskabet gik vi over til spørgsmål fra medlemmerne:

 

Der blev stillet spørgsmål omkring, hvad vi reelt har af forsikringer i foreningen, materielt som fysisk.

Formanden svarede på spørgsmålet.

 

Rita, stillede spørgsmål vedr. vores løn/honorarer i foreningen.

Steen kunne oplyse, at fastsættelsen af løn/honorarer blev vedtaget ved sidste generalforsamling.

 

Simonsen stillede analogt spørgsmål, specielt omkring stigningen af løn/honorerer.

Steen svarede fyldestgørende på spørgsmålet.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

                     

                      Fremlæggelse af budget 2024:

                      Kassereren gennemgik budgettet for 2024.

                      Der var ikke spørgsmål til budgettet.

 

Ad. pkt. 4:    Indkomne forslag.

Jf. dagsorden pkt. 4 foreslår bestyrelsen, at Bestyrelsesmedlem Jørgen H. Rohde, fremover bliver tilknyttet som Tilsynsførende med antenneanlægget med et årligt honorar. Der er tale om et funktionstillæg på kr. 10.000 Pa.

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

 

Ad. pkt. 5:    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Formand Steen K. Hansen, Sekretær Erik Rosenløv Laursen og Jørgen H. Rohde.

Alle 3 blev genvalgt.

 

 

Ad. pkt. 6:    Valg af suppleanter:

                      Tommy Damsbølle var ikke til stede, og der var ikke afleveret fuldmagt.

Der var ingen der ønskede valg.

Medlemmerne accepterede, at vi, indtil videre, ikke har nogen suppleant i bestyrelsen.                                   

 

 

Ad. pkt. 7:    Eventuelt.

Herefter en spredt debat omkring de stigende priser på sportskanalerne/generelle prisstigninger på TV pakker.

 

Et medlem ønskede oplyst, og bestyrelsen har lavet en undersøgelse af, hvorfor der er medlemmer der falder fra. Steen kunne ikke give et entydigt svar på spørgsmålet, men lover at tage spørgsmålet op i bestyrelsen.

Herefter en spredt debat om TDC`s aggressive markedsføring i vores område, hvilket vores medlemmer ikke synes om.

 

Til slut stor ros til Nordlys – generelt set.

 

Palle takkede for god ro og orden.

Steen afsluttede med at takke de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.00

 

 

 

Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antenneforening.