gf2010


Referat af generalforsamling

i Søhus Antennelaug den 17. november 2010


Sted: Næsbyhoved Skoven

Fremmødt: 43 medlemmer, heraf 39 stemmeberettiget.

Michael Juel og Kim Pedersen, Canal Digital, deltog m.h.p. besvarelser af konkrete spørgsmål fra de tilstedeværende medlemmer.

Udleveret materiale: Dagsorden, revideret årsregnskab, Budget 2011, formandens beretning 2010 samt div. oplysnings-materiale fra Canal Digital.


Ad. pkt. 1:Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Palle Hansen. Der var ingen andre forslag, så Palle blev valgt. P.H. konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. foreningens vedtægter § 4.


Ad. pkt. 2:Formandens beretning.

Steen Hansen fremlagde en fyldestgørende beretning. Herefter blev beretningen sat, til debat.


Christian Svendsen stillede specifikke spørgsmål til internet hastighederne. Kim Pedersen, C.D., svarede fyldestgørende på spørgsmålene.


Leif Simonsen ønskede oplyst, hvor han i givet fald skal aflevere sin hd boks. Michael Juel bad ham kontakte CD, som så vil sende ham forsendelseslabels.


Ingolf Hansen var utilfreds med, at han er tvangsindlagt til at have TV 3 på sendefladen, når han ikke har lyst til at se kanalen. Steen Hansen gav en fyldestgørende forklaring på spørgsmålet.


Johnny Hansen ønskede oplyst om han skal betale for en ny boks/fjernbetjening, hvis disse, er defekte. Hertil kunne Michael Juel svare, at dette ikke er tilfældet. Han skal blot kontakte CD, som så vil sende ham nyt apparatur.


Børge Lund ønskede oplyst om billedekvalitetet, efter forestående renovering af vores net, så også bliver bedre fremover. Steen Hansen og svarede fyldestgørende på spørgsmålet.


Henning Andersen ønskede oplyst, hvorfor han ikke kan se Nord Jysk og Ishockey kanalen, mere. Michael Juel gav en fyldestgørende på problemet.


Knud Mortensen oplyste, at, i forbindelse med forestående renoveringsprojekt skal det bemærkes, at der henligger ubenyttede rørgennemføringer, der står klar til benyttelse. Steen Hansen kunne oplyse, at disse rørgennemføringer ikke kan bruges af, konkrete tekniske årsager.


Leif Simonsen og Børge Lund stillede spørgsmål omkring de nye vedtægter, som bestyrelsen arbejder med, frem til næste generalforsamling. Steen og Elisabeth svarede, fyldestgørende på spørgsmålene.


Leif Hansen gav udtryk for en vis skepsis i forbindelse med, at CD er sat til salg. Betyder det i givet fald, at kontingentet vil stige? Hertil kunne Steen Hansen svare, at vi henholder os til kontrakten med CD. I øvrigt vides det ikke på nuværende tidspunkt hvem der i givet fald køber CD. Michael Juel kunne berolige forsamlingen med, at det næppe bliver You See, der køber CD. Hvem det så bliver, må stå hen i det uvisse.


Finn Pedersen stillede spørgsmål vedr. TV 2, som i 2012 sandsynligvis bliver en betalingskanal. Hertil kunne Michael Juel oplyse, at der pt. ikke foreligger noget konkret, om problemstillingen. Som forslaget er formuleret fra politisk hold, så vil de seere, der har grundpakken ikke, blive omfattet af betaling for kanalen. Derimod vil de seere som bare har én betalingskanal på deres sendeflade, blive omfattet af de nye, betalingsbestemmelser. Intet er dog afgjort endnu.


Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.


Ad. pkt. 3:Aflæggelse af regnskab.

Elisabeth Kjemtrup fremlagde årsregnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2011. Eksempelvis kan nævnes, at grundkontingentet, forbliver uændret.


Olaf Rude ønskede oplysninger om det aktuelle medlemskab, set i relation til evt. udmeldelser i forbindelse med CD,s ændrede prispolitik. Elisabeth svarede på spørgsmålet.


Ad. pkt. 4:Indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2011.

Der var ingen indkomne forslag.


Ad. pkt. 5:Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg: Elisabeth Kjemtrup (blev enstemmigt genvalgt) og Rita Madsen (ønskede ikke genvalg). I stedet blev Christian Svendsen, Nonnetittevænget 9, enstemmigt, valgt til bestyrelsen.


Suppleanter:

På valg: Christian Svendsen (var ikke til stede) og Camille Bertemens (var ikke til stede). Carl Johan Jørgensen blev valgt som 1. suppleant


Efter flere forsøg måtte det konstateres, at det ikke var muligt at finde et medlem, der have interesse i at, blive valgt som 2. suppleant. Generalforsamlingen besluttede derfor, at leve med én suppleant, indtil næste generalforsamling.


Ad. pkt. 6:Eventuelt.

Spørgsmål vedr. problemer med at komme på nettet, samt en enkelte klager over IP telefonien. Michael Juel svarede på spørgsmålene.


Henning Andersen og andre efterlyste en hyppigere opdatering af Infokanalen, herunder, kanaloversigten og telefonlisterne samt hastighederne på rulleteksten.


Erik R. Laursen kunne oplyse, at CD fremover sender en revideret kanalliste, når der foretages, ændringer. Erik lovede også, at gennemgå tekst TV siderne for rettelser. Med hensyn til hastighederne på rulleteksten, vil Erik foretage en korrektion Hurtigst muligt.


Et medlem stillede spørgsmål om punktet – Valg til bestyrelsen. Steen Hansen svarede, på spørgsmålet.


Leif Simonsen uddelte ”roser” til CD,s kundeservice. Hertil tænkes på den tid der går fra men ringer den op, til man får kontakt.


Der var ikke flere spørgsmål til punktet. Steen Hansen afsluttede generalforsamlingen med at takke, Rita Madsen for et godt samarbejde i hendes bestyrelsesperiode.


Og endelig takkede han generalforsamlingen for Deres tillid til bestyrelsens arbejde i det forløbende, år.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20.