gf2014


Referat af ordinær generalforsamling i

Søhus Antennelaug den 19. november 2014.


Sted: Næsbyhovedskoven.


Fremmødt: 39 medlemmer.

Fra Stofa var fremmødt 4 repræsentanter.


Udleveret materiale: Dagsorden, formandens beretning, revideret årsregnskab -og budget for 2015 samt stemmesedler.Ad. pkt. 1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og vi gik herefter over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Palle Hansen, og, da der ikke var andre forslag blev Palle valgt.


PH kunne konstatere, via avisannoncer, Infokanalen og vores hjemmeside, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad. pkt. 2: Formandens beretning.

Steen K. Hansen fremlagde en lang men fyldestgørende årsberetning, og vi gik herefter over til spørgsmål fra medlemmerne.


Erik Carlsen, Allingtonvænget ønskede en forklaring på hvad formanden mente med den passus i beretningen hvor han udtalte, at Søhus Antennelaug -kun have haft en ½ løsning med Stofa – i den forløbende periode. Steen Hansen gav en fyldestgørende forklaring på spørgsmålet.


Enkelte medlemmer ønskede oplyst, hvem der skal vedligeholde ledningsnettet fra forstærker og ind til ejendommen? Svaret på spørgsmålet er helt klart: Det skal medlemmet/husejeren selv.


Spørgsmålet om fibertilslutning, via Energi Fyn, kom på banen (fra enkelte medlemmer), som en mulig fremtidsløsning, da dette er udgiftsneutralt for den enkelte slutbruger – for så vidt angår opgravning og tilslutning til boligen. Der udspandt sig herefter en livlig debat om emnet.


Bjarne Søndergård pointerede, at det er yderst sjældent noget er gratis her i livet. For at få ovennævnte gratis tilbud fra Energi Fyn, skal man underskrive en 5 årig kontrakt med firmaet. Men hvad så når de 5 år er gået?


Bo Andersen, Tønnesvej stillede spørgsmål ved, om vores kabler i jorden er gode nok til fremtidens udfordringer. Han syntes i øvrigt, at det måske var en god ide, at få en professionel opmåling af vores anlæg(!)


Steen Hansen kunne helt klart understrege, at Stofas teknikere har foretaget måling på vores anlæg – og der er overhovedet intet påtaleligt. Dette kunne bekræftes af Palle Jensen, Stofa.


Efter en del analoge spørgsmål om emnet gik vi over til godkendelse af beretningen.


Beretningen godkendt.


Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2014.


Der var en del spørgsmål af specifik karakter, eksempelvis omkring serviceaftalen med Stofa, spørgsmål vedr. udgiften til bestyrelsesmedlems deltagelse i tur til London arrangeret af Canal Digital, Discovery og SBS, m.m.


Alle spørgsmål blev besvaret af bestyrelsen.


Regnskabet blev herefter godkendt.


Ad. pkt. 4: Indkomne forslag 2014, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for 2015.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 25,00 pr. år. pr. medlem pga. stigende udgifter til Copy Dan og TV 2.


Allingtonvænget 43 var ikke særlig tilfreds med kontingentstigningen. Han ønskede også klarlagt, hvad bestyrelsen egentlig udfører af arbejde, set i relation til deres ”store” honorarer.


Steen Hansen og resten af bestyrelsen stod noget uforstående over for dette spørgsmål. SH kunne helt klart afvise, at bestyrelsen kommer let til deres arbejde i Søhus Antennelaug. Indtil dato har vi haft 8 bestyrelsesmøder, været til et hav af møder med andre relevante samarbejdspartnere, deltaget i seminarer af faglig karakter m.m. Så bestyrelsen kan helt afvise, at vi kommer ”sovende” til vores arbejde i foreningen.


Erik Carlsen, Allingtonvænget ønskede oplyst, om foreningen betaler skat. Dette kunne der svares bekræftende på.


Herefter spredte relevante spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen og Stofas repræsentanter.


Herefter gik vi over til godkendelse af kontingentet 2015. Kontingentstigningen blev godkendt m. 30 stemmer.


Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2015. Der var enkelte spørgsmål af relevant karakter, som blev besvaret af kassereren.


Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Elisabeth Kjemtrup og Christian Svendsen.

Der var ikke andre forslag til bestyrelsen. Begge 2 blev herefter genvalgt med behørig applaus.


Valg af suppleanter:

Følgende blev valgt:

1. suppleant: Bo Andersen, Tønnesvej 13

2. Kurt Jørgensen, Bodil Neergårdsvænget 15


Ad. pkt. 6: Eventuelt.

Der var en del utilfredshed med


    support-ventetiden i Stofa,

    tilbagevendende spørgsmål omkring fibernet,

    Spørgsmål vedr. nye vedtægter (har bestyrelsen arbejdet videre med dette, og er den aktuelle Up to day)?

    Har man fremadrettet sikret en professionel bestyrelse i tilfælde af, at den nuværende bliver ”åreladt” (kan virke lidt hypotetisk, da det er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsesmedlemmer).

    Spørgsmål om nyt kabel fra forstærker til slutbruger i tilfælde af, at forstærkeren står på modsatte side af vejen (antenneforeningen betaler fra skel til forstærker).

    Utilfredshed med bebudet prisstigning fra Stofa i 2015 (3 nye kanaler ind – hvorfor være ”tvunget” til det)?

    En del spørgsmål til Stofas nye koncept – 2015.Spørgsmål rettet til Stofa blev besvaret af Tom Andersen og Palle Jensen. Spørgsmål til bestyrelsen blev besvaret af Steen Hansen og den øvrige bestyrelse.

Der var ikke flere spørgsmål til generalforsamlingen. Steen K. Hansen takkede for en god og livlig generalforsamling.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45


Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antennelaug.