Vedtægter 2001

 

LOVE FOR ANTENNELAUGET SØHUS (2001)

 

§ 1

Foreningens navn er: Antennelauget Søhus.

 

§ 2

Antennelaugets formål er at tilvejebringe TV- og radiosignaler i fællesantenneanlæg og anden form for It. Kommunikation, samt varetage driften af dette, i henhold til gældende love.

 

§ 3

Enhver beboer i det etablerede område. D.v.s. hvor hovedkablet er nedlagt, skal have adgang til at tilslutte sig anlægget og er efter tilslutning pligtig som medlem i antennelauget, i.h.t. laugets vedtægter. Ved optagelse i antennelauget betales en tilslutningsafgift, som gælder til stander i skel.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling kan af bestyrelsen ekskluderes af antennelauget. Såfremt et medlem ekskluderes frakobles ejendommen uden udgift for antennelauget.

Gentilslutning foretages efter følgende regler:

I perioden 1-5 år betales en tilslutningsafgift, svarende til det sparede kontingent for perioden.

Ved tilslutning efter 5 år betales fuld tilslutningsafgift.

 

§ 4

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. december og indvarsles senest 14 dage før i lokal avis og i muligt omfang på laugets infokanal. Valgbarhed har enhver der kan dokumentere sit medlemskab af Antennelauget. Kun et medlem af hver husstand har stemmeret ved personligt at afgive sin stemme. Ønsker et medlem at fremsætte forslag til dagsorden, skal forslaget fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

 

§ 5

På enhver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles

 

    Valg af dirigent

    Formandens beretning

    Aflæggelse af regnskab

    Indkomne forslag

    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    Eventuelt

 

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring, med angivelse af dagsorden fra mindst 25% af medlemmerne senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. I tvivlstilfælde af beslutning om tilvejebringelse af TV- og radiosignal fra anden forsyningskilde end nuværende skal bestyrelsen foranledige beslutningen sendt til urafstemning blandt medlemmerne senest 1 måned efter beslutningens vedtagelse. Beslutningen er gældende ved almindelig stemmeflertal af afleverede stemmesedler.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemsbidrag kan afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand, firma, forening og institution eller person repræsenterer et medlem og har således en stemme. Skriftlig afstemning kan kræves, når mindst 3 medlemmer ønsker dette.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

 

§ 7

Antennelaugets administration og ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på en generalforsamling for 2 år ad gangen således, at der hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 3 af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling - dog kan formand og kasserer ikke afgå samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden og kasseren er berettiget til honorar ifølge generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for laugets virksomhed.

Foreningen tegnes udadtil af formanden.

 

§ 8

Regnskabet er fra den 01/10 – 30/09. Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingentet for det kommende år. Generalforsamlingen kan endvidere vedtage, at licens til betalingskanaler opkræves separat ud over ordinært fastsat kontingent. Kontingentet opkræves en gang årligt. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Hvis kontingentet udebliver efter forfaldsdato tilskrives et strafgebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Udebliver kontingent og strafgebyr frakobles anlægget for medlemmets regning. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et medlems påhvilende forpligtigelser til lauget kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso.

Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning.

 

§ 9

Fællesantenneanlægget ejes af laugets medlemmer. Anlægget er oparbejdet ved indskudsbeløb og eget arbejde.

Hovedkablet tilses og vedligeholdes af lauget hvorimod alle stikledninger efter stander i skel bekostes af pågældende medlem. Sagkyndig assistance til antennelaugets ansvarsområde må kun tilkaldes af laugets bestyrelse. Har et medlem tilkaldt sagkyndig assistance og denne handling har medført uberettigede udgifter for lauget påhviler det medlemmet selv at betale disse udgifter.

Hvis et medlem leverer signal til andre, hvorved lauget undrages tilslutningsafgift samt kontingent, kan et sådant medlem ekskluderes eller pålægges erstatningskrav for mistet indtægt til lauget.

 

§ 10

Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges. Dette kan kun ske efter en lovlig indkaldt generalforsamling og på denne skal 3/4 af de stemmeberettigede gå ind for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen. Beslutningen er først gyldig når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede har vedtaget og påtaget sig nedlæggelsen af driften og lauget.

 

§ 11

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. Medlemmerne har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for en generalforsamling.

 

§12

Vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen hvor 3/4 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer.

Disse love for antennelauget Søhus er vedtaget på ordinær generalforsamling, Søhus den 23. marts 2001.

 

Bestyrelsen

Knud Mortensen

Elisabeth Kjemtrup

Palle Hansen

Bjarne Søndergaard

Erik Laursen