Vedtægter 2017

 

Vedtægter for Søhus Antenneforening (2017)


§ 1

Foreningens navn er: Søhus Antenneforening.


§ 2

Antenneforeningens formål er at tilvejebringe TV- og radiosignaler og anden form for IT-kommunikation i fællesantenneanlæg, samt varetage driften af dette i henhold til gældende love.


§ 3

Enhver beboer i det etablerede område dvs. hvor hovedkablet er nedlagt, skal have adgang til at tilslutte sig anlægget og er efter tilslutning pligtig som medlem i antenneforeningen, i.h.t. foreningens vedtægter. Ved optagelse i antenneforeningen betales en tilslutningsafgift, som gælder til stander i skel. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af antenneforeningen. Såfremt et medlem ekskluderes frakobles ejendommen. Gentilslutning foretages efter følgende regler: der betales et tilslutningsgebyr fastsat af bestyrelsen.


§ 4

Generalforsamlingen er antenneforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.april og indvarsles senest 21 dage før, i lokal avis og i muligt omfang på foreningens infokanal og hjemmeside. Valgbarhed har enhver der kan dokumentere sit medlemskab af antenneforeningen. Kun et medlem af hver husstand har stemmeret ved personligt at afgive sin stemme. Ønsker et medlem at fremsætte forslag til dagsorden, skal forslaget fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemsbidrag kan afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand repræsenterer et medlem og har således en stemme. Skriftlig afstemning kan kræves, når mindst 3 medlemmer ønsker dette. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.


§ 5

På enhver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelses medlemmer

6. Valg af suppleanter

7. Evt.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes begæres afholdt fra mindst 25% af medlemmerne. Denne skal være afholdt senest 14 dage efter at en skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. I tvivlstilfælde af beslutning om tilvejebringelse af TV- og radiosignal fra anden forsyningskilde end nuværende, skal bestyrelsen foranledige beslutningen sendt til urafstemning blandt medlemmerne senest 1 måned efter beslutningens vedtagelse. Beslutningen er gældende ved almindelig stemmeflertal af afleverede stemmesedler.


§ 7

Antenneforeningens administration og ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på en generalforsamling for 2 år ad gangen således, at der hvert andet år vælges henholdsvis 2 og 3 af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling - dog kan formand og kasserer ikke gå af samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden, kasseren og sekretæren er berettiget til honorar ifølge generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte en ekstern administrator til opkrævning af kontingent m.m. Foreningen tegnes udadtil af formanden.


§ 8

Regnskabsåret går fra den 01.1. – 31.12. Kontingentet opkræves kvart årligt. Kassereren / administratoren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Hvis kontingentet udebliver efter forfaldsdato tilskrives et strafgebyr. Udebliver kontingent og strafgebyr frakobles anlægget for medlemmets regning. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et medlems påhvilende forpligtigelser til antenneforeningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso. Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning.


§ 9

Fællesantenneanlægget ejes af antenneforeningens medlemmer. Hovedkablet tilses og vedligeholdes af antenneforeningen, hvorimod alle stikledninger efter stander i skel bekostes af pågældende medlem. Sagkyndig assistance til antenneforeningens ansvarsområde må kun tilkaldes af foreningens bestyrelse. Har et medlem tilkaldt sagkyndig assistance og denne handling har medført uberettigede udgifter for antenneforeningen påhviler det medlemmet selv at betale disse udgifter. Hvis et medlem leverer signal til andre, hvorved antenneforeningen unddrages tilslutningsafgift samt kontingent, kan et sådant medlem ekskluderes eller pålægges erstatningskrav for mistet indtægt til antenneforeningen.


§ 10

Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges. Dette kan kun ske efter en lovlig indkaldt generalforsamling og på denne skal 3/4 af de stemmeberettigede gå ind for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen. Beslutningen er først gyldig når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede har vedtaget og påtaget sig nedlæggelsen af driften og antenneforeningen.


§ 11

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. Medlemmerne har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for en generalforsamling.


§12

Vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen hvor 3/4 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer.


Disse love for Søhus Antenneforening er vedtaget på ordinær generalforsamling, Søhus den 18. november 2015


Bestyrelsen


Steen Hansen

Formand


Bjarne Søndergaard


Elisabeth Kjemtrup


Erik Laursen


Christian Svendsen